Agoras konsulentuddannelse 2020

Kursus-AGJ-SW.jpg
 
 

Uddannelsesforløbet indtil nu, har været meningsgivende for os begge. Ikke mindst det at være sammen om udviklingen. Vi har talt om, at der ikke er en eneste arbejdsdag, hvor vi ikke bruger elementer fra uddannelsen i alt fra korte telefonsamtaler, til skriftlig kommunikation og især i forbindelse med mødefacilitering og personaleledelse. Vi er blevet langt mere modige i vores procesdesign, med de værktøjer vi er blevet klogere på.

Udtalelse fra leder på det igangværende forløb.

DER ER 20 PLADSER PÅ UDDANNELSEN OG AKTUELT 15 TILMELDTE TIL DEN NÆSTE UDDANNELSE. ENDNU EN UDDANNELSE LAVES FRA SEPTEMBER 2020.

Facilitering, samskabelse, frisættelse og autonomi, bottom-up processer, coaching og forløbs- og procesdesign

Ordene betegner metoder og praksisaspekter, der på den ene side er ’født’ og udviklet inden for rammen af professionelt konsulentarbejde, men som i dag efterspørges hos en stadigt voksende gruppe af organisationspraktikere og ændringsagenter: interne og eksterne konsulenter, faglige koordinatorer, ledere, undervisere, pædagoger og trænere, supervisorer og sagsbehandlere. Fælles for disse professionelle er, at opgaveløsning i stigende grad trækker på konsultative metoder.

Med dette som udgangspunkt retter uddannelsen sig mod en bred målgruppe. I uddannelsesrummet vil vi løbende forholde os undersøgende til præsenterede metoders og praksisformers mulighed for at virke berigende ind i de forskelligartede jobsammenhænge, som uddannelsens deltagere er engageret i.

Udbytte

Uddannelsen er bygget op, så deltagerne får tre forskellige typer udbytte:

1. Træning i og refleksion over basale konsulentfærdigheder

Praksisforskning i procesorienteret konsulentarbejde tog fart gennem sidste halvdel af forrige århundrede. Kurt Lewin, Edgar Schein og – i Danmark – Gunnar Hjelholt kan nævnes som store igangsættende inspiratorer. Senere beriges traditionen bl.a. gennem psykodynamisk tænkning (Tavistock-traditionen), systemisk tænkning (Bateson), kompleksitetsteoretisk tænkning (Stacey).

Uddannelsen vil have sin praksisforankring i det, vi forstår som konsulentarbejdets tværgående basisbegreber og –færdigheder på tværs af traditioner og paradigmer:  kontakt, kontrakt, spørgsmålsstyret undersøgelse og målstyret procesregulering. Vi vil arbejde med disse begreber og færdigheder på elementære såvel som avancerede niveauer, og samtidig med løbende hensyntagen til deltageres erfaringsniveau og organisatorisk placering.

2.  Bevidsthed og valg af roller

Som aktive praksisforskere i konsulentarbejde er vi i AGORA blevet tiltagende optaget af den betydning, det har, at konsulenten har tilgang til, og fleksibelt er i stand til at skifte mellem en bred vifte af ofte modsatrettede professionelle roller.

På alle uddannelsesdage vil alle deltagere blive inviteret til at reflektere over og dermed opnå øget bevidsthed om egne konsulentprægede roller og måden, hvorpå disse roller optimalt kan styrke opgaveløsning og samarbejde i organisationen.

3. Udvikling af det personligt-professionelle talentrepertoire

Som uddannelsesansvarlige er det vores opgave at sørge for, at deltagerne løbende har opmærksomhed på, og arbejder med udvikling af, ikke kun professionelle, men også personforankrede forudsætninger for kompetent udøvelse af konsulentrollen.

På hvert modul af forløbet vil deltagerne få feedback på egen stil. For yderligere at fremme professionel selvrefleksion og -udvikling skal  deltagerne mellem uddannelsesdagene videooptage egen praksis. Optagelserne vil blive gjort til genstand for fælles refleksion på sparringsdage.

Underviserne fra AGORA

Underviserne på uddannelsen, Andreas Granhof Juhl og Søren Willert, har begge gennem hhv. 15 og 50 år praktiseret og forsket i konsultativt arbejde.

Andreas skrev erhvervs-PhD ved University om Bedfordshire om konsultativt arbejde. Som ét markant resultat af forskningsarbejdet var han i 2009 medforfatter til bogen Den professionelle proceskonsulent. Bogen figurerer fortsat som grundbog på mange uddannelser. Andreas arbejder med alle typer af private og offentlige organisationer (læs mere om Andreas på https://agora.as/konsulent-profil-andreas).

Sørens arbejdsliv startede i 1960erne. Han beskriver sig som universitetsbaseret praktiker. Hans praksisforskning har dækket over et stort antal professionelle hjælperroller (terapeut, konsulent, supervisor, underviser og coach). Dette forår udkommer hans bog Proceskonsulentens 10 bud baseret på et rigt arbejdslivs erfaringer (læs mere om Søren på https://agora.as/konsulent-profil-søren).

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 3 moduler á 2 dage samt 2 halve sparringsdage, hvor deltagerne arbejder helt tæt på egen praksis. Modulerne er bygget op ud fra bøger og tekster, der beskriver AGORAs praksisforskning omkring konsulentarbejde. Den professionelle proceskonsulent og Proceskonsulentens 10 bud udgør uddannelsens primærlitteratur.

Modul 1: Konsulentens grundlæggende færdigheder og dilemmaer (2 dage)

Deltagerne vil på de to dage komme grundigt igennem de to bøgers vigtigste pointer. Vi vil arbejde med:

·      Konsulentarbejdets øjebliksbestemte dynamik: hvordan procesregulere i det konstante spændingsforhold mellem forankring i det, som er – retningsbestemthed mod det, der skal udvikles

·      Multipositionelt arbejde: hvad er det, og hvorfor øger det udbyttet af processerne?

·      Case-illustrationer til belysning af forskellige tilgange til konsulentens opgaveløsning

Alle deltagere skal i løbet af modulet definere 2 selvvalgte opgaver: dels en konkret arbejdsopgave, der kan levere relevant refleksionsmateriale til modul 2; dels en personligt-professionel træningsopgave med placering inden for, hvad personen opfatter som sin Nærmeste Udviklingszone.

Sparringdag (1/2 dag)

Alle deltager mellem model 1 og 2 i en halv sparringdag (formiddag eller eftermiddag), hvor vi arbejder tæt på den enkeltes praksis og egen stil som konsulent.

Modul 2: Procesdesign og kontrakt

Det er almindeligt anerkendt at opfatte kontrakten som konsulentens måske allervigtigste styringsredskab. Supervisor- og trænererfaringer har overbevist os om, at de professionelle potentialer, der knytter sig til kontraktarbejde ofte underudnyttes. Med løbende reference til deltagernes medbragte casemateriale vil vi på modulet beskæftige os med en række sub-varianter og begrebsmæssige differentieringer knyttet til den professionelle kontrakt: grundkontrakt, forløbskontrakt, proceskontrakt; implicitte og eksplicitte kontrakter; klare, uklare og fiktive kontrakter; kontraktjustering og -ændring.

Modulets andet bærende tema er procesdesign, altså træning i forskellige tilgange til opbygning af processer i kortere eller længere tidsperspektiv. På modulet vil vi arbejde med en vifte af teoretiske inspirationskilder såsom multipositionelt procesdesign, gensidigt lærende partnerskab, aktionsforskning, action learning consulting.

Alle deltagere skal i løbet af modulet definere 3 selvvalgte opgaver: dels en konkret arbejdsopgave, der kan levere relevant refleksionsmateriale til modul 3; dels en personligt-professionel træningsopgave med placering inden for, hvad personen opfatter som sin Nærmeste Udviklingszone; endelig skal alle videooptage sig selv og medbringe videoen til modul 3.

Sparringsdag (1/2 dag)

Alle indgår mellem model 2 og 3 på yderligere en halv sparringdag (formiddag/eftermiddag), hvor vi arbejder tæt på den enkeltes praksis og egen stil som konsulent.

Modul 3: Samtalekunst

Resultatskabelse gennem planlægning og udførelse af en bred vifte af professionelle hjælpersamtaler er en konsultativ kernekompetence. Meget konsulentarbejde vil tillige bestå i at ændre den måde, samtaler i organisationen fungerer på. På modulet vil vi beskæftige os intensivt med:

·      Hvad er samtalekunst? Og hvorfor er det en central konsulentmetode?

·      Feedback på egen konsulentstil og måde at deltage i samtaler

·      Metoder til mestring af mange slags samtaler (én-til-én, grupper, organisationer)

·      Frisættende samtaler i organisationer

Deltagernes videomateriale vil indgå som materiale på dagene.

Sted:

Kurset afholdes ved OfficeLab i Lystrup ved Aarhus.

Datoer:

Modul 1: 14-15 januar 2020

Sparringsdag: 5 februar 2020

Modul 2: 25-26 februar 2020

Sparringsdag: 18 marts 2020

Modul 3: 20-21 april 2020

Litteratur:

2 bøger er gennemgående for arbejdet på dagene.

·      De 10 bud af Søren Willert.

·      Den professionelle proceskonsulent af Andreas Granhof Juhl og Kristian Dahl

Deltagere på uddannelsen køber selv bøgerne inden starten af uddannelsen.

Økonomi:

24.950 kr. + moms. Dette er inklusiv udgifter til forplejning og eksklusiv de 2 bøger der er gennemgående i forløbet.

Tag en kollega gratis med! Ved køb af 3 pladser, får du en fjerde plads gratis. Vi vil nemlig gerne, at I kommer flere fra samme organisation.

Tilmelding:

Hvis du vil tilmelde dig eller er nysgerrig på uddannelsens form og forventede udbytte for dig og din organisation, så send en mail til swi@agora.as eller ring på 3122 3393.